A A A
Facebook

Aktualności

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 25-26 października, 2017

2017-11-06

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego od 1998 r., należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej.

W praktyce działalności gospodarczej oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia - Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Dlatego elementem oceny jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy. 

Członków Forum Liderów wyróżnia także dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważnym elementem oceny jest też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym obszarem oceny, jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy powinni bowiem nie tylko skupiać się na tzw. własnym podwórku, czyli bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale oddziaływać także na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich również upowszechniania w mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych.  
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest zatem miejscem dla najlepszych, najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw. Wysokie wymagania regulaminu Forum pozwoliły na zebranie takiego właśnie grona. Obecnie Forum liczy już 135 członków - przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy w Polsce. 

cofnij